• 70276811
  • 2021zaamar@gmail.com
Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго нь хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу иргэний мэдээлэл хийх, хүлээн авах эрхийг хангах, нийтийн мэдээллийн дэд бүтцийн эрх зүйн үндсийг тогтоох, төрийн үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр явуулах, нээлттэй, ил тод, шуурхай байлгах, төрийн үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг бий болгоход оршино.

2023-01-01 09:00:00