• 70276811
 • 2021zaamar@gmail.com
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ХУУЛИУД

 

 1. Захиргааны ерөнхий хууль
 2. Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль
 3. Төрийн албаны тухай хууль
 4. Төсвийн тухай хууль
 5. Хөдөлмөрийн тухай хууль
 6. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль
 7. Шилэн дансны тухай хууль
 8. Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль
 9. Гамшгаас хамгаалах тухай хууль
 10. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль
 11. Төрийн болон албаны нууцын тухай
 12. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай
 13. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль
 14. Төрийн бэлгэ тэмдэгийн тухай хууль
 15. Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль
 16. Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай
 17. Авлигын эсрэг хууль
 18. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
2024-05-14 04:14:58