Төсвийн зарлагын мэдээлэл PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
5 дах өдөр, 07-04-2017 06:54

2017-03-31.

Заамар сумын төсвийн байгууллагуудын 1-р улирлын төсвийн зарлагын талаар:

Тусгай зориулалтын санхүүжилтээр -  649505,8 мян.төгрөг, Соёлын төв өөрийн орлогооос-464,4 мян.төгрөг,9 жилийн сургууль өөрийн орлогоос- 51,9мян.төгрөг, аймгаас санхүүгийн дэмжлэгээс-

86276,9 мян.төгрөг.ОНТОрлогоос – 7595,5мян.төгрөг,ОНХС-аас 14748,0мян.төгрөгийн  санхүүжилтийг тус тус авсан байна.

 

Төсвийн гүйцэтгэл:     /мян.төг/

Байгууллага

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

зөрүү

1

ИТХ

12126,6

10022.9

2103.7

2

ЗДТГ

81745.8

73857.6

7888.2

3

Эмнэлэг

92985,0

79125,2

13859,8

4

Соёлын төв

34932,9

33201,9

2195,4

5

12 жилийн сургууль

216983.4

206500.6

10482.8

6

9 жилийн сургууль

130515.9

119506.5

11061.3

7

Төвийн цэцэрлэг

79402.9

77604.5

1798.4

8

Шижирын цэцэрлэг

74561.4

73391.2

1170.2

9

ОНХСан

14000,0

1744.3

12255.7

10

Хувийн цэцэрлэг

 

20124,3

20124,3

0

ДҮН

757378,2

694562,7

62815,5

 

Өр,авлагын мэдээлэл.

Байгууллага

3-р сарын 01

Нэмэгдсэн

хасагдсан

3-р сарын 31

1

12 жил

2444,7

 

2444,7

 

2

Төвийн цэцэрлэг

380,8

 

360,3

20,5

3

Соёлын төв

874,7

412,6

 

1287,3

4

Шижирын цэцэрлэг

256,7

246,2

159,0

343,9

5

ЗДТГазар

1651,5

288.9

1286.4

654.0

6

Эмнэлэг

 

433,6

 

433,6

 

 

 

 

 

 

 

ДҮН

5608,4

1381,3

4250.4

2739,3

 

LAST_UPDATED2